Công văn Số: 339/QĐ-TCMV

 

 

 

 

  

 

 

 

 

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP

THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP

MỎ VIỆT BẮC - VINACOMIN


Số:    339    / QĐ-TCMV

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày   11   tháng  02  năm 2011

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên

Ban chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN


TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TUẦN LỄ QUỐC GIA VỀ AT-VSLĐ-PCCN

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC - VINACOMIN

 

            - Căn cứ Quyết định số 6568 /QĐ-BCT ngày 13/12/2010 của Bộ Công Thương về việc thành lập Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc – Vinacomin;

            - Căn cứ Quyết định số 2950 /QĐ-HĐTV ngày 22/12/2010 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc – Vinacomin;

            - Căn cứ Quyết định số 317 /QĐ-CMV ngày 10/02/2011 của Tổng Giám đốc Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc - Vinacomin về việc thành lập Ban chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN;

            - Xét đề nghị của Trưởng phòng AT-BHLĐ Tổng công ty,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

           Điều 1. Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN của Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc - Vinacomin như chi tiết đính kèm.

           Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

           Điều 3. Các thành viên Ban chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN của Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc - Vinacomin căn cứ quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:    

- Như điều 3;

- Phòng TCCB, AT;

- Lưu VP, H (15).                                        

 

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC - TRƯỞNG BAN 

 

   

Phạm Đức Thiện  

 

 

 

 

 

 

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP

THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP

MỎ VIỆT BẮC - VINACOMIN

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


         

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN

 BAN CHỈ ĐẠO TUẦN LỄ QUỐC GIA VỀ AT-VSLĐ-PCCN

CỦA TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC - VINACOMIN

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số           / QĐ-CMV  ngày      tháng 02 năm 2011 

của Trưởng ban chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN

 Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc - Vinacomin)

 

1. Ông Phạm Đức Thiện: Phó Tổng Giám đốc - Trưởng ban.

            1.1. Chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về các hoạt động và tổ chức thực hiện mọi nhiệm vụ của Ban chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN.

            1.2. Kết hợp với Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty tổ chức chỉ đạo thực hiện kế hoạch Tuần lễ Quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN của Tổng công ty.

            1.3. Điều hành hoạt động của các thành viên Ban chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN thực hiện nhiệm vụ được phân công.

            1.4. Là người chủ trì và tổ chức cuộc họp của Ban chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN:

            - Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động Tuần lễ Quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN.

            - Đánh giá những việc làm được, những việc chưa làm được, tình hình TNLĐ, sự cố trong Tuần lễ, các biện pháp khắc phục thiếu sót, tồn tại.

            - Xét đề nghị thưởng cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, xử lý nghiêm những người vi phạm về AT-VSLĐ-PCCN.

            - Kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên Ban chỉ đạo và các công việc khác có liên quan.

            1.5. Là Trưởng đoàn kiểm tra việc thực hiện kế hoạch hoạt động Tuần lễ Quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN tại các công ty con và các đơn vị trực thuộc.

 2. Ông Nguyễn Xuân Thuỷ: Chủ tịch Công đoàn - Phó Trưởng ban.

            2.1. Chỉ đạo công tác tuyên truyền về AT-VSLĐ-PCCN.

            2.2. Chỉ đạo hoạt động của các tổ chức đoàn thể về AT-VSLĐ-PCCN.

            2.3. Là Phó đoàn kiểm tra việc thực hiện kế hoạch hoạt động Tuần lễ Quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN tại các công ty con và các đơn vị trực thuộc.

3. Ông Nguyễn Xuân Nguyên: Chánh Thanh tra An toàn - Phó Trưởng ban.

            3.1. Thanh tra công tác huấn luyện về AT-VSLĐ-PCCN.

            3.2. Thanh tra công tác kiểm tra về AT-VSLĐ-PCCN.      

            3.3. Thanh tra công tác phòng ngừa và thủ tiêu sự cố về AT-VSLĐ-PCCN.

            3.4. Là Phó đoàn kiểm tra việc thực hiện kế hoạch hoạt động Tuần lễ Quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN tại các công ty con và các đơn vị trực thuộc.

4. Ông Phạm Ngọc Huân: Trưởng phòng An toàn - Bảo hộ lao động - Uỷ viên thường trực.

            4.1. Tham mưu cho lãnh đạo Tổng công ty xây dựng và ban hành các văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn các công ty con, các đơn vị trực thuộc thực hiện kế hoạch hoạt động Tuần lễ Quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN.

            4.2. Hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra công tác AT-VSLĐ-PCCN trong toàn Tổng công ty.

            4.3. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch hoạt động Tuần lễ Quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN.

            4.4. Là thư ký trong các cuộc họp của Ban chỉ đạo; là thành viên thường trực trong Đoàn kiểm tra việc thực hiện kế hoạch hoạt động Tuần lễ Quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN tại các công ty con và các đơn vị trực thuộc.

5. Ông Phạm Quang Tuấn: Phó Trưởng phòng AT-BHLĐ - Uỷ viên.

            5.1. Hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra công tác vệ sinh lao động trong toàn Tổng công ty.        

            5.2. Là thành viên trong Đoàn kiểm tra việc thực hiện kế hoạch hoạt động Tuần lễ Quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN tại các công ty con và các đơn vị trực thuộc.

6. Ông Trương Ngô Sơn: Trưởng phòng Thanh tra - Bảo vệ - Quân sự - Uỷ viên.

            6.1. Hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ trong toàn Tổng công ty.

            6.2. Là thành viên trong Đoàn kiểm tra việc thực hiện kế hoạch hoạt động Tuần lễ Quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN tại các công ty con và các đơn vị trực thuộc.

7. Ông Phạm Văn Lỗ: Trưởng phòng KTCN than - Uỷ viên.

            7.1. Hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra công tác kỹ thuật an toàn lao động trong công nghệ khai thác các mỏ than lộ thiên và mỏ than hầm lò.

            7.2. Là thành viên trong Đoàn kiểm tra việc thực hiện kế hoạch hoạt động Tuần lễ Quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN tại các đơn vị sản xuất than.

 8. Ông Nguyễn Đình Thanh: Trưởng phòng KTCN VLXD - Uỷ viên.

            8.1. Hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra công tác kỹ thuật an toàn lao động trong công nghệ khai thác các mỏ đá vôi, đất sét; sản xuất vật liệu xây dựng: Xi măng, gạch, vôi, vỏ bao, lưới thép.

            8.2. Là thành viên trong Đoàn kiểm tra việc thực hiện kế hoạch hoạt động Tuần lễ Quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN tại các đơn vị sản xuất xi măng, đá vôi, vỏ bao, lưới thép.

 9. Bà Phạm Thị Xướng: Trưởng phòng LĐTL - Uỷ viên.

            9.1. Hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra công tác tuyên truyền và thực hiện chế độ chính sách về AT-VSLĐ-PCCN như: Trang bị BHLĐ cá nhân, bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật, điều dưỡng phục hồi chức năng, thời giờ làm việc, ...

            9.2. Là thành viên trong Đoàn kiểm tra việc thực hiện kế hoạch hoạt động Tuần lễ Quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN tại các công ty con và các đơn vị trực thuộc.

10. Ông Hà Văn Chuyển: Phó Trưởng phòng Cơ điện - Uỷ viên.

            10.1. Hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra công tác kỹ thuật an toàn cơ điện, vận tải.

            10.2. Là thành viên trong Đoàn kiểm tra việc thực hiện kế hoạch hoạt động Tuần lễ Quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN tại các công ty con và các đơn vị trực thuộc.

 11. Ông Nguyễn Quang Tình: Chánh Văn phòng - Uỷ viên.

            11.1. Hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra toàn diện về AT-VSLĐ-PCCN tại Cơ quan Tổng công ty.

 

 

                             

 

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC - TRƯỞNG BAN 

 

  

Phạm Đức Thiện  

 

 

Số lượt đọc: 3185 - Cập nhật lần cuối: 02:05 | 25/02/2011
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ